GIỚI THIỆU

Đây là các điều khoản và điều kiện chi phối việc sử dụng https://vi.savetikvideos.com, (Trang web) và thỏa thuận hoạt động giữa chúng tôi và bạn (Điều khoản). Trang web được sở hữu và vận hành bởi Vi.SaveTikVideos.com (chúng tôi/của chúng tôi) và các Điều khoản này quy định các quyền và nghĩa vụ của tất cả người dùng (bạn/của bạn) liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này và Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản hiện hành và Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản và thông tin có trên Trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này hoặc Tuyên bố về Quyền riêng tư, vui lòng không sử dụng Trang web.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản hoặc Tuyên bố về quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thư tại Biểu mẫu liên hệ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bạn không được phép sử dụng trang web này theo bất kỳ cách nào trái pháp luật, lạm dụng, đe dọa, quấy rối, tục tĩu, bôi nhọ, thù hận hoặc theo bất kỳ cách nào khác vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Tài liệu có trong Trang web được cung cấp mà không có bất kỳ bảo đảm, điều kiện hoặc bảo đảm nào về tính chính xác của nó. Vi.SaveTikVideos.com không tuyên bố rằng thông tin có trên hoặc có sẵn thông qua Trang web là chính xác hoặc đầy đủ và theo đó, không nên dựa vào thông tin đó như vậy. Bạn không nên dựa vào bất kỳ thông tin như vậy. Bất kỳ thỏa thuận nào được thực hiện giữa bạn và bất kỳ người nào khác, sử dụng hoặc có tên trên Trang web đều hoàn toàn do bạn chịu rủi ro và trách nhiệm.

Trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi và các bên thứ ba có liên quan đến chúng tôi theo đây loại trừ rõ ràng:

·         tất cả các điều kiện, bảo đảm và các điều khoản khác có thể được quy định khác theo quy chế, thông luật hoặc luật công bằng;

·         bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với tổn thất hoặc thiệt hại mà bất kỳ người dùng nào phải chịu liên quan đến việc sử dụng, không thể sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng Trang web, bất kỳ trang web nào được liên kết với Trang web và bất kỳ tài liệu nào được đăng trên Trang web;

·         bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ lỗi hoặc lỗi nào trong hệ thống hoặc công cụ của chúng tôi; và

·         bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, đặc biệt, gián tiếp hoặc do hậu quả nào mà bất kỳ người dùng nào phải chịu liên quan đến Trang web hoặc liên quan đến việc sử dụng, không thể sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng Trang web, bất kỳ trang web nào được liên kết với Trang web và bất kỳ tài liệu được đăng trên đó, bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với:

1.    mất thu nhập hoặc doanh thu;

2.    làm ăn thua lỗ;

3.    mất lợi nhuận hoặc hợp đồng;

4.    mất tiền tiết kiệm dự kiến;

5.    mất dữ liệu;

6.    mất thiện chí;

7.    lãng phí thời gian quản lý hoặc văn phòng; và

8.    đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác dưới bất kỳ hình thức nào, tuy nhiên phát sinh và cho dù gây ra bởi hành vi sai trái (bao gồm cả sơ suất), vi phạm hợp đồng hoặc nguyên nhân khác, ngay cả khi có thể thấy trước.

Không có nội dung nào trong phần này ảnh hưởng đến trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh do sơ suất của chúng tôi, cũng như trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với việc xuyên tạc hoặc xuyên tạc một cách gian lận về một vấn đề cơ bản, cũng như bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác không thể được loại trừ hoặc giới hạn theo luật hiện hành.

GIỚI HẠN SỬ DỤNG

Bạn chỉ có thể sử dụng Trang web của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp. Bạn không được sử dụng Trang web của chúng tôi:

·         Theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của địa phương, quốc gia hoặc quốc tế;

·         Theo bất kỳ cách nào trái pháp luật hoặc gian lận, hoặc có bất kỳ mục đích hoặc tác động trái pháp luật hoặc gian lận nào;

·         Để gửi, nhận, tải lên, tải xuống, sử dụng hoặc tái sử dụng bất kỳ tài liệu nào không tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi;

·         Để truyền bất kỳ dữ liệu nào, gửi hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút, trojan, sâu, bom hẹn giờ, trình ghi bàn phím, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ chương trình độc hại nào khác hoặc mã máy tính tương tự được thiết kế để ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính nào.

Bạn cũng đồng ý:

·         Không sao chép, sao chép, sao chép hoặc bán lại bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi trái với các quy định của các Điều khoản này;

·         Không sử dụng phần mềm chặn quảng cáo;

·         Không sử dụng lại văn bản hoặc đồ họa từ Trang web hoặc các phần của Trang web.

THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng trang web của chúng tôi hữu ích và hiệu quả nhất có thể. Vì lý do đó, chúng tôi có quyền thay đổi các dịch vụ bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ không bao giờ tính phí bạn cho bất kỳ dịch vụ nào mà không nói rõ với bạn chính xác những gì bạn đang trả tiền.

Bất kỳ tính năng mới nào được thêm vào trang web hiện tại cũng phải tuân theo Điều khoản và điều kiện này. Bạn luôn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản và điều kiện bất kỳ lúc nào trên trang này. Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật, thay đổi hoặc truy xuất bất kỳ phần nào của các Điều khoản và điều kiện này bằng cách đăng các bản cập nhật và/hoặc thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang này định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào sẽ cấu thành sự chấp nhận những thay đổi đó.

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

1. Vi.SaveTikVideos.com tại thời điểm này cấp cho Người dùng quyền không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có giới hạn để truy cập và sử dụng Dịch vụ, theo các điều kiện của Điều khoản & Điều kiện này và trong thời hạn của Thỏa thuận.

2. Việc sử dụng Dịch vụ do Người dùng tự chịu chi phí và rủi ro. Người dùng chịu trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và chức năng cũng như sử dụng các phương tiện liên lạc điện tử cần thiết để có thể truy cập và sử dụng Dịch vụ. Người dùng sẽ luôn chịu rủi ro mất mát, trộm cắp hoặc hư hỏng bất kỳ dữ liệu nào của mình.

Vi.SaveTikVideos.com sẽ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ), theo quyết định riêng của mình, xem xét, chỉnh sửa, giới hạn, từ chối hoặc xóa Nội dung, hoặc giới hạn hoặc từ chối quyền truy cập của Người dùng vào Dịch vụ. Cụ thể hơn trong trường hợp việc sử dụng Dịch vụ mà theo chúng tôi là vi phạm các Điều khoản sử dụng này.

Chúng tôi có thể tiết lộ Nội dung hoặc Dữ liệu Cá nhân của Người dùng hoặc các dữ liệu khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ cho các bên thứ ba nếu chúng tôi tin rằng, với thiện ý, rằng cần phải tuân thủ lệnh của tòa án, thủ tục tư pháp đang diễn ra, hình sự hoặc dân sự trát đòi hầu tòa, hoặc quy trình pháp lý khác hoặc để thực hiện các quyền bảo vệ theo hiến pháp của mình trước các khiếu nại pháp lý.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Việc bạn gửi thông tin cá nhân qua cửa hàng được quy định bởi Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn phải xem Chính sách bảo mật của chúng tôi.

KHUNG KHUNG

Nếu không có sự chấp thuận trước và sự cho phép bằng văn bản, bạn không được tạo các khung xung quanh các Trang web của chúng tôi để thay đổi cách trình bày hoặc giao diện trực quan của Trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào.

LIÊN KẾT TIKTOK

Trang web của chúng tôi không liên kết hoặc liên kết với TikTok hoặc Douyin chính thức. Vi.Savetikvideos.com là công cụ trực tuyến để tải xuống định dạng mp3 và mp4 của TikTok miễn phí, người dùng không cần đăng nhập để thực hiện.

Chúng tôi chịu mọi trách nhiệm pháp lý đối với việc tải xuống bất kỳ phương tiện nào từ trang web của chúng tôi, vốn là tài sản có bản quyền của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào, đó hoàn toàn là trách nhiệm của bạn.

SỰ BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Vi.SaveTikVideos.com, các công ty con, chi nhánh, đối tác, cán bộ, giám đốc, đại lý, nhà thầu, giấy phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, thực tập sinh và nhân viên vô hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm phí luật sư hợp lý, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm các Điều khoản và điều kiện này hoặc các tài liệu mà họ đưa vào để tham chiếu hoặc việc bạn vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bên thứ ba.

KHẢ NĂNG NGHIÊM TRỌNG

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và điều kiện này được phát hiện là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được thực thi trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép và phần không thể thực thi sẽ được xem là bị cắt khỏi các Điều khoản này của Sử dụng, quyết định đó sẽ không ảnh hưởng đến độ tin cậy và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác.

TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Việc chúng tôi không thể thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản dịch vụ này sẽ không cấu thành việc loại bỏ quyền hoặc quy định đó.

Các Điều khoản sử dụng này và mọi chính sách hoặc quy tắc hoạt động do chúng tôi đăng trên trang web này hoặc liên quan đến Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi và điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch vụ, ưu tiên mọi thỏa thuận, thông tin liên lạc trước đó hoặc đồng bộ và các đề xuất, dù bằng miệng hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi.

Bất kỳ sự mơ hồ nào trong việc giải thích các Điều khoản sử dụng này sẽ không được hiểu là chống lại bên soạn thảo.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Nếu bạn muốn: truy cập, sửa chữa, đăng ký khiếu nại hoặc chỉ muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi: E-mail